Έγκριση πρακτικής άσκησης

Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης ΔΙΠΑΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ και ολοκλήρωσαν στις 30-9-2023 την εξάμηνη πρακτική (ΟΑΕΔ) τους άσκηση να υποβάλλουν στην γραμματεία:
1) την συνημμένη αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης
2) το βιβλιάριο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους αρμόδιους
3) ένα (από τα 3) αντίγραφο της σύμβασης τους.
4)βεβαίωση από τον εργοδότη (ιδιώτη ή νοσοκομείο) όπου θα αναφέρεται το διάστημα που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 13/10/2023