Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης ΔΙΠΑΕ

Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης ΔΙΠΑΕ

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 12/4/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση έγκρισης πρακτικής (συνημμένη)
2) Αντίγραφο της σύμβασης
3) Βεβαίωση Εργοδότη (αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή και το διάστημα που πραγματοποίησε την πρακτική άσκηση) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη
4)Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του Φορέα πραγματοποίησης πρακτικής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά στην διεύθυνση:Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σίνδος ΤΚ 57400